DEALER

AMERITECH มีนโยบาย มีผู้แทนจำหน่ายและบริการจำกัด

เพื่อควบคุมให้มีการขายและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงต้องให้แบ่งด้วย กรุงเทพฯและปริมณฑล

มีร้านค้าตัวแทน 1 ราย และในต่างจังหวัด

มี 1-2 รายต่ออำเภอในแต่ละจังหวัด

มุ่งเน้นการหาผู้นำเข้าและกระจายสินค้าเพียง 1 ราย ในแต่ละประเทศของกลุ่ม AEC

INFO@AMERITECHFILMS.COM