Manufacturer

Ameritech Protechtion Film มีกระบวนการผลิตสินค้าที่ใช้นวัตกรรมของวัสดุที่ได้มาตรฐานและมีเทคโนโลยีที่ขั้นสูง เพื่อให้ได้สินค้าที่ใช้งานได้จริงกับสภาพภูมิอากาศของแต่ละมุมทั่วโลก เพื่อให้สินค้าที่ดีในราคาที่เข้าถึงได้ รวมถึงรูปแบบของการบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มีความสวยงาม การจัดเก็บสินค้าที่มีความปลอดภัยและการขนส่งสินค้าที่รวดเร็ว

INFO@AMERITECHFILMS.COM